การสำรวจสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อการควบคุมการแพร่กระจายของโรคหนอนพยาธิบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติ หนองหาร จังหวัดสกลนคร

  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2556-2557)

  • inดร.พัสกร องอาจ, อาจารย์

  • inดร.พัสกร องอาจ, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์