ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร

  • เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2555-2556)

  • inดร.พัสกร องอาจ, อาจารย์

  • inดร.พัสกร องอาจ, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์