ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร