การประเมินค่าความชื้น โปรตีน ไขมัน และ เถ้า ในอาหารปลาทางการค้า โดยใช้ Near Infrared Spectroscopy(NIRs)