ผลของชนิดฟอสเฟต เกลือ และความเป็นกรดด่างต่อผลผลิตและคุณภาพของปลานิลแล่แช่แข็ง ปีที่ 2