การศึกษาผลสัมฤทธิ์และรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ในงานส่งเสริมการเกษตร