การพัฒนาโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบขนาดชุมชนโดยไม่ใช้ไอน้ำ และการพัฒนาวิธีการหาเปอร์เซ็นต์น้ำมนในทะลายปาล์มสดอย่างรวดเร็ว

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exRayakorn Nokkaew, "Microwave drying combined with magnetic stirring for quick analysis of oil content of fresh palm bunch", ScienceAsia, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2016, หน้า 207-212
Publish Year International Conference 1
2014 inนางสาวรยากร นกแก้ว, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "THE EFFECT OF MICROWAVE HEATING FOR STERILIZATION OF FRESH OILPALM FRUITS", 1st Joint ACS AGFD- ACS ICSCT Symposium Thailand, 4 - 5 มีนาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2016 inนางสาวรยากร นกแก้ว, exไพโรจน์ ภู่ต้อง, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ความร้อนร่วมของไมโครเวฟกับลมร้อน เพื่อเพิ่มค่าโดบี้ของน้ํามันปาล์มดิบสําหรับโรงหีบน้ํามันปาล์มขนาดเล็ก", E-NETT 2015: Energy Sustainability, 17 - 19 มิถุนายน 2016, ชลบุรี ประเทศไทย
2016 inนางสาวรยากร นกแก้ว, inดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงกระบวนการอบแห้งของโรงหีบนํ้ามันปาล์มดิบขนาดเล็กเพื่อเพิ่มค่าโดบี้ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย