ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจห้วยหมอนทองพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

  • สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2555-2556)

  • inนายณัฐวุฒิ นวลกุล

  • inนายณัฐวุฒิ นวลกุล

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์