การศึกษาความเป็นพิษเรื้อรังของฟูซารินอน-เอ็กซ์ในหนูทดลอง

Publish Year International Journal 3
2017 exนางสาวสาวิณี อุปนันท์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exProf Mario GIORGI, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "An overview of the toxicology and toxicokinetics of fusarenon-X, a type B trichothecene mycotoxin", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 79, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 6-13
2016 exนางสาวสาวิณี อุปนันท์, exอ.ดร.พัชรา เผือกเทศ, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Mario Giorgi, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Apoptosis and gene expression in Jurkat human T cells and lymphoid tissues of fusarenon-X-treated mice", Toxicon, ปีที่ 123, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2016, หน้า 15-24
2015 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสาวิณี อุปนันท์, "Oral exposure of fusarenon-X induced apoptosis in Peyer's patches, thymus, and spleen of mice", Research in Veterinary Science, ปีที่ 102, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2015, หน้า 217-222
Publish Year International Conference 1
2016 exนางสาวสาวิณี อุปนันท์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Fusarenon-X induced apoptosis in lymphoid tissues of mice after 14 days oral exposure", International Symposium of Mycotoxicology 2016 (ISMYCO 2016), 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2016, Tokyo ญี่ปุ่น