การศึกษาองค์ประกอบทางโภชนะ คุณภาพและปริมาณจุลินทรีย์ของผงไผ่หมัก

Publish Year National Conference 1
2013 inนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, "การศึกษาองค์ประกอบทางโภชนะ คุณภาพและปริมาณจุลินทรีย์ของผงไผ่หมัก", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 7 ธันวาคม 2013, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย