ศึกษาความเหมาะสมโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำเพื่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก