โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ

Publish Year National Conference 5
2014 exอธิพร ปรียาวงศากุล, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการดัดแปลงโรงจอดรถอาคารพักอาศัยในโครงการบ้านจัดสรรเพื่อศึกษาการใช้พลังงาน", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1st Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment (1st BTAC on Energy and Environment) , 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2014, อ.เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exธนาวดี แสงเพชร, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์แบบติดตายโดยใช้กล่องทดสอบ", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1st Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment (1st BTAC on Energy and Environment) , 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exภัชราวดี ขุนทอง, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "การระบายอากาศโดยธรรมชาติร่วมกับการใช้มวลอุณหภาพในอาคารพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังพลังงาน", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1st Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment (1st BTAC on Energy and Environment), 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2014, อ.เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exนันท์ชวิชญ์ ภูมิลำเนา, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนารูปแบบการออกแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรพื้นที่สำหรับชุมชนแออัด:กรณีศึกษา โครงการบ้านมัน่ คง ชุมชนสามัคคีร่วมใจ", Built Environment Research Associates Conference, 5 2014, 13 มิถุนายน 2014, รังสิต ปทุมธานี ประเทศไทย
2013 exวรากร ราชธา, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการออกแบบห้องพักผู้ป่วยติดเชื้อวัณโรคที่มีการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ", Built Environment Research Associates Conference, 4 2013, 23 พฤษภาคม 2013, รังสิต ปทุมธานี ประเทศไทย