การศึกษาแนวความคิดในการออกแบบอาคารเขียวตามเกณฑ์การประเมินความยั่นยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (TREES-NC) โครงการอาคารสำนักงานและสันทนาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่