การพัฒนาและตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง ภายใต้โครงการกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพของชุมชน เฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร

  • สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มก.ร่วมกับสถาบันอาหารฯ มก.รับทุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555 (2555-2556)

  • inดร.สุพนิดา วินิจฉัย

  • inดร.สุพนิดา วินิจฉัย,inนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี