การศึกษาผลของสารสกัดทางชีวภาพในการควบคุมสัตวไม่มีกระดูกสันหลัง

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "Efficiency of monoterpene compounds for control of rice pest Pomacea canaliculata", AGRICULTURE ANDNATURAL RESOURCES, ปีที่ 55, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 7-14
Publish Year National Conference 1
2015 exชญานันท์ พลยูง, inดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความหลากชนิดของหอยน้ำจืด ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่53, 3 - 6 มกราคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย