โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ละครลิง: จากมหรสพพื้นบ้านสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ", วารสารไทยศึกษา, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 1-33
Publish Year National Conference 2
2015 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประวัติ พัฒนาการ และบทบาทของการแสดงละครลิงในสังคมไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ "ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก" ครั้งที่ 2, 26 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วัฒนธรรมการแสดงที่ปรากฏในศิลปะการแสดงละครลิง", การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 5" วัฒนธรรมในชีวิต : ชีวิตในวัฒนธรรม, 5 สิงหาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย