การศึกษาชีวสมมูลของ Enflogard ในพลาสมาและปอดของสุกร

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inนายณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, อาจารย์, exสุณี คุณากรสวัสดิ์, inนายคัมภีร์ พัตนะธนัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.สพ.ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน, exสพ.ญ.สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา, exนายองอาจ บุญบรรลุ, exน.สพ.นฤเบศ เนินทอง, exน.สพ.มงคล ลำใย, "BIOEQUIVALENCE OF ENROFLOXACIN FORMULATIONS IN PIGS", The 18th Congress of the Federation of Asian Veterinary Association, 28 - 30 พฤศจิกายน 2014, สาธารณรัฐสิงคโปร์