การศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้ารายสาขาที่ได้รับผลกระทยจากการเปิดเสรี (สินค้าเกษตร)

Publish Year International Conference 2
2015 inดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPawin Gururatanaa , exKhin Yadanar, "Investment Potential for Tilapia Production in MYANMAR", International Congress on Economy, Finance, and Business, 23 - 26 สิงหาคม 2015, osaka ญี่ปุ่น
2014 exItthipong Mahathanasetha, inดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THAI AGRICULTURAL POLICIES: THE RICE PLEDGING SCHEME", International workshop on collection of relevant agricultural policy information andits practical use, 23 - 27 มิถุนายน 2014, Taiwan