อัลกอริทึ่มการจัดระบบตามลำดับขั้นของเส้นรอบขอบสำหรับเส้นรอบขอบที่มีการซ้อนทับกัน

Publish Year International Journal 1
2014 inนางสาวนัฎฐวิกา จันทร์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พิสุทธิ์ ขุมทรัพย์, "Topological Hierarchy-Contour Tracing Algorithm for Nests for Interconnected Contours", International Journal of Advanced Manufacturing Technology, ปีที่ 70, ฉบับที่ 5-8, พฤษภาคม 2014, หน้า 1247-1266