ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยยูเรียชนิดต่างๆที่มีต่อการชะล้างธาตุอาหารพืชและองค์ประกอบผลผลิตของข้าว