การหาราคาค่าไฟฟ้าสมดุลสำหรับแหล่งพลังงานทดแทนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exS. Tia, "Opportunities and challenges of integrating renewable energy in smart grid system", Energy Procedia, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 1-9