ภาวะคล้ายเทียมแกมมาในกึ่งกรุปแกมมา

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์, รองศาสตราจารย์, "ภาวะคล้ายเทียมชนิด (แอลฟ่า, เบต้า) ในกึ่งกรุปแกมม่า", Far East Journal of MathematicalSciences (FJMS), ปีที่ 2014, ฉบับที่ 90(2), กรกฎาคม 2014, หน้า 129-139