การพัฒนากระบวนการผลิตไอซ์เกิรต์เพื่อสุขภาพ

Publish Year International Conference 1
2015 exKhuenpet, K., inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exFukuoka M., "Development of inulin powder production process from Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tubers and quality determination", The SCEJ 80th Annual Meeting; International Symposium (Japan-Thai Symposium in Food Engineering-Forefront Research on Food Process Engineering), 19 มีนาคม - 21 เมษายน 2015, Tokyo ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2015 exนางสาวกฤติยา เขื่อนเพชร, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exดร.วรางคณา ศรีจำนงค์, "Development of inulin powder production and purification process from Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tubers with focus on yield and qualities determination", การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 16, 11 - 13 มิถุนายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exศุภาพิชญ์ บุญปู่, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, exมลนพรรษ สงพิมพ์, exดารารัตน์ มงคลการ, exกฤติยา เขื่อนเพชร, "การพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปฟักข้าวผง", The 52nd Kasetsart University Annual Conference. , 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 7
2021 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, exศุภาพิชญ์ บุญปู่, exดารารัตน์ มงคลการ, exมลนพรรษ สงค์พิมพ์, exกฤติยา เขื่อนเพชร, "เยลลี่ผสมเม็ดเจลบีดฟักข้าวปรุงแต่งอินูลินและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, exภาณินี จรุงกีรติวิมล, exฝนทิพย์ เลียงวัฒนชัย, exมลนพรรษ สงพิมพ์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "โยเกิร์ตผงผสมฟักข้าวเสริมโพรไบโอติกแบบลูกอมและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021
2020 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, exภาณินี จรุงกีรติวิมล, exฝนทิพย์ เลียงวัฒนชัย, exมลนพรรษ สงพิมพ์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "โยเกิร์ตผงผสมฟักข้าวเสริมโพรไบโอติกแบบอัดเม็ดและกรรมวิธีการผลิต", สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2020
2016 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exกฤติยา เขื่อนเพชร, exมลนพรรษ สงพิมพ์, "กรรมวิธีการพาสเจอไรส์ไอศกรีมมิกซ์โดยวิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค", Kasetsart University, 2016
2016 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, exภาณินี จรุงกีรติวิมล, exกรองแก้ว ยังเจริญ, exธัญนันท์ ตระกูลพูนทรัพย์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "โยเกิร์ตผงผสมฟักข้าวปรุงแต่งอินูลินและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2016
2015 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exกฤติยา เขื่อนเพชร, exมลนพรรษ สงพิมพ์, "สูตรการผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตนมควายรสฟักข้าวผสมเสาวรสและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2015
2015 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, exสาวิตรี สว่าง, exดารารัตน์ มงคลการ, exมลนพรรษ สงพิมพ์, exกฤติยา เขื่อนเพชร, "สูตรนมเปรี้ยวผสมฟักข้าวปรุงแต่งอินูลินและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2015