พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาและกลวิธีทางภาษา

Publish Year International Journal 1
2009 inนายสมเกียรติ รักษ์มณี, รองศาสตราจารย์, "พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : การวิเคราะห์เนื้อหาและกลวิธีทางภาษา", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 101-112

แสดงความคิดเห็น

(0)