แม่พิมพ์รวดเร็วเพื่องานประยุกต์ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ I

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, exกิตตินาถ วรรณิสสร, exนพพร บึกแว่น, exรัฐพล จันทร์ช่วงโชติ , "เท้าเทียมด้วยวิศวกรรมย้อนรอย", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16 - 18 ตุลาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย