ผลของสารสกัดจากเศษเหลือจากการตัดแต่งเห้ดในการยับยั้งการจุดดำในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)

Publish Year International Conference 1
2013 inนางสาวเปรมวดี เทพวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exประภัสสร แสนธิ , "Inhibition of melanosis formation in Pacific white shrimp by the extracts of mushroom trimming", 3rd International Fisheries Symposium, 28 - 30 พฤศจิกายน 2013, ชลบุรี ประเทศไทย