โครงการศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าจากการให้บริการของรถไฟไทย