ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร : ผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนโพนยางคำแดดเดียว