การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุไทย

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.เกษม นครเขตต์, "การเคลื่อนไหวระดับสากล : หลักการและแนทางการจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2011, หน้า 71-76
Publish Year International Conference 2
2014 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, "Community-based physical activity interventions to promote Thai older adults' health : a systemic review", ASEAN CONFERENCE FOR PHYSICAL EDUCATION & SPORTS SCIENCE , 7 มิถุนายน 2014, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, inดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, inนางสุพรทิพย์ พูพะเนียด, อาจารย์, exJoana Carvalho, "Association of physical activity , functional fitness and mental fitness among older adults in Nakornpathum, Thailand : A Pilot study", International society for Behavioral Nutrition and physical Activity, 22 - 25 เมษายน 2013, Ghent ราชอาณาจักรเบลเยียม

แสดงความคิดเห็น

(0)