การปรับตัวทางโครงสร้างพันธุ์ข้าวปลูก (Oryza sativa L.) ที่ทนทานต่อสภาพน้ำท่วมขัง