ความเท่าเทียมระหว่างเพศต่องานบ้านและงานดูแลเด็กและผู้สูงอายุของนิสิตระดับปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.โชติมา แก้วกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การแบ่งแยกแรงงานระหว่างเพศของงานบ้านและงานดูแล : กรณีศึกษาความเท่าเทียมระหว่างเพศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9 6-7 ธันวาคม 2555 , 6 ธันวาคม 2012 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, นครปฐม ประเทศไทย