แรงสัมผัสป้อนกลับในหุ่นยนต์ช่วยเหลือการทำงานโดยการควบคุมความเร่งพร้อมกับการชดเชยการรบกวนของกลไก

Publish Year International Journal 3
2015 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exNakhon Niramitvasu, "Bilateral Control Based on Disturbance Observer of Delta Robot with Gravity Compensation", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 781, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 445-449
2015 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exNapol Varachitchai, "An Analysis of Force Response by Using Spectrogram", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 781, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 466-470
2015 exSorawit Stapornchaisit, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, "Micro-Macro Bilateral Control in Delta Robot", International Review of Automatic Control, IREACO, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2015, หน้า 289-299
Publish Year International Conference 16
2015 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exProf. Kiyoshi Ohishi, "Robotics-Assisted Rehabilitation Therapy for the Hands and Wrists Using Force Sensorless Bilateral Control with Shadow and Mirror Mode", The IEEE/IES International Conference on Mechatronics, ICM2015, 6 - 8 มีนาคม 2015, Nagoya ญี่ปุ่น
2015 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exProf. Kiyoshi Ohishi, "Development of Robotics-Assisted Rehabilitation Based on Force Sensorless Control With Multifunction Task Design", The 1st IEEJ International Workshop on Sensing, Actuation, and Motion Control, SAMCON 2015, 9 - 10 มีนาคม 2015, Nagoya ญี่ปุ่น
2015 exSorawit Stapornchaisit, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exNattapon Chayopitak, exProf. Yasuharu Koike , "Bilateral Control in Delta Robot by using Jacobian matrix", The 6th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2015, 22 - 24 มีนาคม 2015, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2015 exNakhon Niramitvasu, exNapol Varachitchai, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, "ANFIS Inverse Kinematics method in bilateral control system based on DOB of delta robot", 18th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), 2015, 25 - 28 ตุลาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exวัชรฎา หามนตรี, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Object identification using reaction force from disturbance observer in a tele-operated robot system", 18th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), 2015, 25 - 28 ตุลาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exวัชรฎา หามนตรี, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์, "Object Identification Using Knocking Sound Processing and Reaction Force from Disturbance Observer", 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE),2015, 29 - 30 ตุลาคม 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exSorawit Stapornchaisit, exNakhon Niramitvasu, exProf. Kiyoshi Ohishi, "Force Sensorless Control with 3D Workspace Analysis for Haptic Devices based on Delta Robot", 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, IECON 2015 , 9 - 12 พฤศจิกายน 2015, Yokohama ญี่ปุ่น
2014 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exProf. Kiyoshi Ohishi, "Sensor Fusion of Acceleration and Position for Improved External Force Estimation of Flexible Robot System", The Papers of Joint Technical Meeting on "Industrial Instrumentation and Control" and "Mechatronics Control", IEE Japan, 10 - 11 มีนาคม 2014, Tokyo ญี่ปุ่น
2014 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exProf. Kiyoshi Ohishi, "Multi-Sensor Fusion Observer based Multilatral Control of Haptic Devices Without Force Sensor", The 13th International Workshop on Advanced Motion Control, AMC 2014 , 14 - 16 มีนาคม 2014, Yokohama ญี่ปุ่น
2014 exSaran Jarudamrongsak, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exPished Bunnun, exProf. Yasuharu Koike , "Robot system for rehabilitation of wrist using bilateral control based on disturbance observer", The 2014 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2014, March 19-21, 2014, Pattaya City, Thailand, 19 - 21 มีนาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exProf. Kiyoshi Ohishi, "An Improvement of Multilateral Control Performance of A Teleoperated Robot Using Kalman-Filter-Based State Observer", The 2014 International Electrical Engineering Congress, IEECON 2014, 19 - 21 มีนาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exPhalakorn Kladjaroen, exSaran Jarudamrongsak, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Vibration Suppression of Flexible Three-Mass System Using PID Controller Based on Resonance Ratio Control", The 29th International Technical Conference on Circuit/Systems Computers and Communications (ITC-CSCC 2014), 1 - 4 กรกฎาคม 2014, ภูเก็ต ประเทศไทย
2014 exNapol Varachitchai, exNakhon Niramitwasu, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Spectrogram Analysis of Impact Force Response in a Tele-operated Robot System", The 29th International Technical Conference on Circuit/Systems Computers and Communications (ITC-CSCC), 1 - 4 กรกฎาคม 2014, ภูเก็ต ประเทศไทย
2014 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exProf. Kiyoshi Ohishi, "Transparency Improvement in A Bilateral Motion-Scaling Control Using Kalman-Filter-Based Disturbance Observer", The 40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, IECON 2014, 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2014, ดาลลัส เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2014 exSorawit Stapornchaisit, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exDr. Nattapon Chayopitak , exProf. Yasuharu Koike , "Micro-Macro Bilateral in Task Space for Delta Robot by Using Forward and Inverse Kinematic", TENCON 2014 - 2014 IEEE Region 10 Conference, 22 - 25 ตุลาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exPrawin Jingjit, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Quadrotor Robot Based on Disturbance Observer Control", TENCON 2014 - 2014 IEEE Region 10 Conference, 22 - 25 ตุลาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2015 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exNapol Varachitchai, exกิตติมา ศิลปษา, "การแยกชนิดของวัตถุด้วยระบบหุ่นยนต์แบบเล่นซ้าแรงสัมผัสโดยใช้การวิเคราะห์สเปกโตรแกรมของสัญญาณแรงกระทบ", The 9 th Thailand Metallurgy Conference, 25 - 27 พฤศจิกายน 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2013 exพลากร กลัดเจริญ, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exProf. Kiyoshi Ohishi, "การลดการสั่นสะเทือนในหุ่นยนต์มาสเตอร์- สเลฟ ที่มีความยืดหยุ่นโดยวิธีการควบคุมอัตราการสั่นพ้อง และวิธีแผนผังค่าสัมประสิทธ์", The 36th Electrical Engineering Conference(EECON-36) การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, กาญจนบุรี ประเทศไทย