การควบคุมส่งผ่านแรงในเวลาจริงสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยการประมาณค่าสัญญาณรบกวน

Publish Year International Conference 2
2014 exSumonmart Deein, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exNirut Naksuk, exHiroaki Kunieda, "Control of reducing vibration for welding robot using Disturbance Observer", International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems 2014, ICICTES 2014, 23 - 25 มกราคม 2014, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2014 exSaran Jarudamrongsak, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exDr. Pished Bunnun, exProf. Yasuharu Koike, "Wrist Rehabilitation Model Based on Bilateral Control", International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, ICICTES 2014, 23 - 25 มกราคม 2014, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2014 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมอัตราส่วนย่อ/ขยายแบบสองทศิ ทางโดยใช้ตัวสังเกตการณ์สัญญาณรบกวนจากตัวกรองคาลมานสำหรับอุปกรณ์การแพทย์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6, 26 - 28 มีนาคม 2014, กระบี่ กระบี่ ประเทศไทย