ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในทางสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน