คุณสมบัติของตะกอนที่มีผต่อการดูดซับ ของ ซีเซียม-137 ระหว่าง ตะกอนกับน้ำ

Publish Year International Journal 1
2013 inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exจุฑารัตน์ เสียงกุล, exพิชาญ สว่างวงศ์, "Effect of sediment characteristics on sorption of 137Cs at the sediment-water interface", IOSR Journal Of Environmental Science, Toxicology And Food Technology (IOSR-JESTFT), ปีที่ 4, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม - มิถุนายน 2013, หน้า 122-125