การออกแบบระบบขนส่งเพื่อนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำในเมืองขอนแก่น

Publish Year International Conference 1
2013 exKazuki Nakamura, inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, exHirokazu Kato, exYoshitsugu Hayashi, exTsubasa MAEDA, "Assessment for Transport Development with Attractiveness Measurement of Travel in Asian Developing Cities: a Case Study of Bangkok", The 10th International Conference of Eastern Asia Society for Transportation Studies, 9 กันยายน 2013 - 13 กันยายน 2015, Taipei ไต้หวัน
Publish Year National Conference 1
2014 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, "ระบบขนส่งมวลชน: เกณฑ์/แนวทางการคัดเลือก และการวิเคราะห์ผลกระทบโดยใช้แบบจำลองการใช้ประโยชน์ที่ดิน", การประชุมวิชาการผังเมือง ครั้งที่ 2, 18 - 20 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย