โมเดลการคำนวณปริมาณแสงอาทิตย์แบบทันทีจากข้อมูลการถ่ายดาวเทียมสำหรับเขตร้อนชื้น