การกระจายและเอกลักษณ์ของสมาชิกในความสัมพันธ์เวียนเิกิดอันดับสอง