ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของเงินทุนของนิสิตในรายวิชาการเงินธุรกิจ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค STAD

  • โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556

  • inนางทาริกา แย้มขะมัง, อาจารย์

  • inนางทาริกา แย้มขะมัง, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์