ตรวจสอบเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับลักษณะไขมันแทรกและความนุ่มของเนื้อในโคขุนโพนยางคำ