การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตและกักเก็บคาร์บอนของไผ่ในสถานีฝึกนิสิตคณะวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, รองศาสตราจารย์, "Physiological traits contributing to carbon storage variation in Monastery bamboo and Pai Liang in northeastern Thailand", Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST), ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, เมษายน 2017, หน้า 215-223