การศึกษาสำรวจเชื้อสาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาเต้านมอักเสบในโคนมในเขตภาคตะวันตก