การปรับตัวทางโครงสร้างและชีวโมเลกุลของช้าวป่าบางชนิด (Oryza spp.) ต่อสภาพน้ำท่วมขัง