การพัฒนาเทคนิค Multiplex PCR ในการตรวจหาเชื้อก่อโรคในน้ำนมโคและน้ำนมแพะ

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์, "Feeding and lying behavior of heat-stressed early lactation cows fed low fiber diets containing roughage and nonforage fiber sources", Journal of Dairy Science, ปีที่ 98, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 1110-1118
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAwassada Putchakarn1, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of Triplex PCR Technique for Detection of Pathogenic bacteria in Bovine and Goat Milk.", ISSAAS (International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences), 8 - 10 พฤศจิกายน 2014, Tokyo ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2013 exนางสาวอวรรษดา ปุจฉาการ, inดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาเทคนิค Duplex PCR ในการตรวจหาแบคทีเรียก่อโรคในน้ำนมแพะ", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 7 ธันวาคม 2013, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย