การปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากผลผลิตพลอยได้จากโรงงานน้ำตาล

Publish Year International Conference 2
2012 exSrisuda Senatham, exThada Chamduang, inดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, "Improvement of ethanol tolerance and ethanol production of Sacchromyces cerevisiae", International conference on microbial taxonomy, basic and applied microbiology 2012, 4 - 6 ตุลาคม 2012, ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 exThada Chamduang, inดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, "ETHANOLIC PRODUCTION OF SUGARCANE MOLASSES BY LOCALLY ISOLATED SACCHAROMYCES CEREVISIAE UMP10", International Conference on Microbial Taxonomy, Basic and Applied Microbiology,, 4 - 6 ตุลาคม 2012, ขอนแก่น ประเทศไทย