การพัฒนาสูตรของสารกำจัดวัชพืชจากเชื้อราในการควบคุมผักตบชวา