การใช้เทคนิคการสฺอนแบบ K-W-D-L ร่วมกับวิธีการสอนแบบค้นพบโดยใช้เทคนิค 7ส เพื่อพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหาสำหรับ นิสิตที่เรียนรายวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ

  • โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556

  • inนายดำรงค์ ถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • inนายดำรงค์ ถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์