การเรียนรู้ภาษาของเด็กไทย

Publish Year International Journal 1
2018 exProfessor Kamil Ud Deen, PhD, inดร.นภาศรี ทิมแย้ม, รองศาสตราจารย์, "Condition C in adult and child Thai", Language , ปีที่ 94, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 157-190
Publish Year National Journal 1
2021 exประสิทธิ์ ประมูลจักโก, inดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์, "การสลับภาษาของครูฟิลปินส์ที่สอนนักเรียนไทยในโรงเรียนสองภาษา", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 146-158