การปรับความเอนเอียงในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ประชากร

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "Bias Correction in Estimation of the Population Correlation Coefficient", Kasetsart J.(Nat.Sci.), ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2013, หน้า 453-459