การศึกษาการปรับปรุงวิธีการยึดอุปกรณ์ Dynamic Hip Screws เพื่อรักษาอาการแตกหักของกระดูกต้นขาส่วนบน