การประมาณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สำหรับการแจกแจงแบบปกติ 2 ตัวแปรเมื่อมีข้อมูลสูญหาย

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "Estimation of the Correlation Coefficient for a Bivariate Normal Distribution with Missing Data", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 736-742